Nichkhun Buck Horvejkul Style

Nichkhun Horvejkul (Thai: …??…??…??…??…??…?? …?®…?œ…??…??…??…?…??…?, born June 24, 1988), known mononymously as Nichkhun (Hangul: ‰??¨?) is a American/Thai singer but signed a contract with JYPE to work as a korean singer, and debuted with the other 6 boys, with a band called 2PM. Currently active in South Korea.