Elliott Yamin Style

Elliott Yamin (hebrew: ????????? ????????) (born Efraym Elliott Yamin on July 20, 1978) is an American singer known for his hit single Wait for You” and placing third on the fifth season of American Idol. “