Anthony Fedorov Style

Anthony Fedorov (born Anatoliy Vladimirovich Fedorov on May 4, 1985; Ukrainian: ??«?ø¥????¯¥??? ?????¯???????¬??¥????ý??¥? ???æ????¥????ý) is a Ukrainian-American singer who was the fourth place finalist on the fourth season of the American Idol reality show series.