Shu Pei

Shu Pei is a Chinese fashion model born in 1990.