Nataliya Gotsiy

Nataliya Gotsiy (also spelled Gotsii) (Ukrainian: ??ø¥??ø?¯¥?¥ ????¥?¥???; born July 10, 1985) is a Ukrainian fashion model. She was the winner of the Ford Supermodel of the World 2004 search.