Yang Wei

Yang Wei (simplified Chinese: ‘?†?, pinyin: Y?­ng WŽ?i, born February 8, 1980 in Xiantao) is a male gymnast from China.