Guo Jingjing

Guo Jingjing (Chinese: ‚Ÿ?‘??‘??; pinyin: Gu JŽ®ngjŽ®ng, born October 15, 1981) is a female diver from the People’s Republic of China.