Zhang Yuqi

Zhang Yuqi (simplified Chinese: †¬ÿ‚??‡¯?; traditional Chinese: †¬æ‚??‡?§; pinyin: ZhŽng Y€?q€; August 8, 1986), also known as Kitty Zhang Yuqi” is a Chinese actress. Her first major role was in Stephen Chow’s 2007 Hong Kong film CJ7 which brought her media attention and kickstarted her acting career. “