Vivian Hsu

Vivian Hsu (Chinese: †?Š?‡??; pinyin: X?§ Ru?ýxuŽn; Wadeƒ??Giles: Hsu Jo-hs?¬an; Pe?h-e-jŽ®: Chh?? Jio?k-soan; Japanese: ?Ÿ??Ÿ???›?Ÿ??Ÿ¯????Ÿ¬ Bibian S®; born March 19, 1975 in Taichung, Taiwan) is a Taiwanese singer, actress, and model who has gained remarkable popularity in East Asia, mainly in Taiwan and Japan.