Sonya Smith

Sonya Eleonora Smith Jacquet [??sonja eleo??no?a ??smit d??a??ket] (born April 23, 1972) is an American-born Venezuelan actress best known for her roles in telenovelas.