Simone Thomalla

Simone Thomalla (born April 11, 1965) is a German actress.