Shoshana Bush

Shoshana Bush is an american actress.