Ryoko Shinohara

Ryoko Shinohara (‡?ÿ†?? ‘?¬†? Shinohara Ryko, born August 13, 1973 in Kiryu, Gunma Prefecture) is a Japanese singer and actress. She began her career as a singer in the Japanese female pop band Tokyo Performance Doll, and after its break-up, began a solo singing career with producer Tetsuya Komuro. She is perhaps most famous among anime enthusiasts for providing the theme song to the Japanese version of Street Fighter II: The Animated Movie. The single produced by Tetsuya Komuro sold over 2 million copies. She released singles regularly until 1998, then concentrated on her acting career, which is successful today. By 2004 she was one of the most popular actresses in Japan.