Devika Parikh

Born: November 3, 1966, Gaithersburg, Maryland, USA