Bird Directory

Sort by: Popular Most Spots Most Fans Alphabetical Newest

 1. 1. Owl (Bird)
  35 Spots
 2. 2. Parrot (Bird)
  35 Spots
 3. 3. Dove (Bird)
  29 Spots
 4. 4. Chicken (Bird)
  22 Spots
 5. 5. Duck (Bird)
  15 Spots
 6. 6. Seagull (Bird)
  10 Spots
 7. 7. Rooster (Bird)
  8 Spots
 8. 8. Swan (Bird)
  8 Spots
 9. 9. Hummingbird (Bird)
  6 Spots
 10. 10. Bluebird (Bird)
  6 Spots
 11. 11. Hawk (Bird)
  5 Spots
 12. 12. Falcon (Bird)
  5 Spots
 13. 13. Major Mitchell's Cockatoo (Bird)
  4 Spots
 14. 14. Blue-and-yellow Macaw (Bird)
  4 Spots
 15. 15. Parakeet (Bird)
  4 Spots
 16. 16. Ice Bat (Bird)
  4 Spots
 17. 17. Pigeon (Bird)
  3 Spots
 18. 18. Flamingo (Bird)
  3 Spots
 19. 19. Toucan (Bird)
  3 Spots
 20. 20. Crow (Bird)
  2 Spots
 21. 21. Bald Eagle (Bird)
  2 Spots
 22. 22. Hedwig (Bird)
  2 Spots
 23. 23. Painted Bunting (Bird)
  1 Spot
 24. 24. Lovebirds (Bird)
  1 Spot
 25. 25. European Goldfinch (Bird)
  1 Spot
 26. 26. Eagle (Bird)
  1 Spot
 27. 27. Blue Jay (Bird)
  1 Spot
 28. 28. Northern Cardinal (Bird)
  1 Spot
 29. 29. Blue Footed Booby (Bird)
  1 Spot
 30. 30. Myna bird (Bird)
  1 Spot
 31. 31. Indigo Bunting (Bird)
  1 Spot
 32. 32. Golden Conure (Bird)
  1 Spot
 33. 33. Domestic Chicken (Bird)
  1 Spot
 34. 34. Cedar Waxwing (Bird)
  1 Spot
 35. 35. Sun Conure (Bird)
  0 Spots
 36. 36. Cardinal (Bird)
  0 Spots
 37. 37. Best Bird Control Methods (Bird)
  0 Spots

Bird Spots

Jason Mraz and Rooster
Jane Doe

Spotted by Jane Doe 9 years ago

Caroline Trentini and Chicken

Spotted 7 years ago by EscadaGirl

Recent Bird Spots

Newest Birds